Undgå vandskader, hvis der opstår skybrud

Vær godt forberedt på de ekstra vandmængder, når der varsles kraftig regn og skybrud. En løbende vedligeholdelse af din bolig er en god forudsætning for at undgå oversvømmelse og vandskader i fremtiden.

Skybrud giver tit problemer, fordi afløb og kloakker ikke kan følge med til den voldsomme mængde regn, der falder på kort tid. Vandskader som opstår i forbindelse med skybrud kan have alvorlige konsekvenser for din bolig og dine ting. Derfor er det vigtigt at være forberedt og tage sine forholdsregler, hvis et skybrud er på vej i nærområdet. Få tips til, hvordan du kan forhindre vandet i at lave skader på din bolig.

Hvad er et skybrud?

Når der falder kraftige regnbyger, minimum 15 mm på max. 30 minutter er der tale om et skybrud. Kraftig regn er, når der falder mere end 24 mm regn på max. seks timer. Vil du tjekke, om der har været skybrud i dit område på et specifikt tidspunkt, kan du se det på forsikringsvejret.dk.

Gode råd – hvis skybruddet er på vej

 • Sørg for at være hjemme, hvis der er varslet skybrud.
 • Luk vinduer og døre, særligt tag- og kældervinduer.
 • Afblænd lavt siddende ventilationshuller i ydermur/sokkel.
 • Tjek og rens tagrender, kloak, afløbs- og nedløbsrør, afløbsriste mv.
 • Gå din kælder igennem, og fjern indbo og ting fra kældergulvet, placér det højt i reoler (f.eks. tøjsække, julepynt, elektronik m.m.)
 • Dæk gulvafløb til, så regnvandet ikke kan stige op. Hav evt. afdækningsplast og sandsække klar.
 • Hav en automatisk pumpe, som kan fjerne indtrængende regnvand.
 • Er du ikke hjemme, så aftal med nabo eller familie, at de holder øje med huset.

Ved massiv regn og skybrud

 • Bliv i dit hus, så du kan gribe ind, hvis der trænger vand ind.
 • Hav spande, koste, skovle og klude klar, så du kan opsamle det vand, der trænger ind.
 • Bær handsker og vandtæt tøj og fodtøj, da kloakvand er sundhedsskadeligt.
 • Vær klar til at redde/flytte dit indbo til et tørt sted.

Langsigtede råd – undgå vandskader fremover

 • Vedligehold tagrender, nedløbsrør og afløb. Tjek for revner, huller og affald, så vandet kan løbe ubesværet.
 • Tjek årligt dit hus for revner og skader i sokkel/ydermur.
 • Vedligehold kloakken. Tjek kloakledninger og installationer jævnligt.
 • Etabler dræn omkring kælderen, så vandet ledes væk.
 • Installer højvandslukke, tilbageløbsstop eller en ekstra pumpe så kloakvand ikke stiger op.
 • Brug flisebelægning eller beton i kælderen.
 • Opstil en regnvandstønde til at opsamle regnvandet.

Løbende vedligeholdelse af kloakken

 • Undgå at hælde fedtstoffer ud i køkkenvasken.
 • Skyld aldrig bind, bleer, vatpinde, vatrondeller m.m. ud i toilettet.
 • Maling og andre skadelige stoffer må ikke kommes i kloakken.
 • Rengør vandlåse og afløb med jævne mellemrum.
 • Tjek og rengør pumper, højvandslukke m.m. minimum en gang årligt.

Er skaden sket?

 • Efterse hele huset for vandskader og minimér dem.
 • Anmeld skaden via Min side. Dokumenter med billeder eller video.
 • Forsøg så vidt muligt at fjerne vandet.
 • Fjern ting som står i vand, så de kan tørre.
 • Har kloakken fået skader, skal du kontakte et skadeservicefirma.
 • Placér en affugter i rummet, så det kan tørre. Sæt varme på og luft ud jævnligt.
 • Smid ikke ødelagte ting ud, før du har snakket med os.