Persondatapolitik

Hos Det Faglige Hus Forsikring har vi IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven bedst mulig, og at dine oplysninger dermed bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer din ret til privatliv.

Det Faglige Hus Forsikring sælger ikke dine oplysninger. Det Faglige Hus Forsikrings behandling af personoplysninger omfatter vores behandling af personoplysninger som registreret person i Det Faglige Hus Forsikrings systemer og som bruger på www.detfagligehusforsikring.dk.

Det Faglige Hus Forsikring har udpeget en DPO (Databeskyttelsesrådgiver), som du er velkommen til at kontakte ved spørgsmål angående vores behandling af dine oplysninger.

Vores DPO er:
Sebastian Bruun Becker
E-mail: dpo@detfagligehusforsikring.dk

Persondata skal være:

 • Lovligt og fair
  Vi behandler persondata på lovlig og fair vis og helt i overensstemmelse med dine rettigheder.
 • Tidsbegrænset
  Persondata vil kun blive behandlet i et personificerbart format, så længe det er nødvendigt for de formål, som det blev indsamlet og behandlet for. Vi har tilhørende procedure på plads, som sikrer at persondata bliver slettet på korrekt vis.
 • Fortroligt
  Alle persondata bliver betragtet som fortrolig information. Vi garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere er indforstået hermed og ved at uddanne medarbejdere i, hvordan persondata må behandles.
 • Nøjagtigt
  Persondata, som vi behandler, skal være korrekt, og hvor det er nødvendigt, være opdateret.
 • Formålsafgrænset
  Vi indsamler kun persondata for specifikke, entydige og legale formål. Persondata vil udelukkende blive brugt for de formål, som de oprindelig er indsamlet for.
 • Dataminimeret
  Al persondata skal være tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt for det formål, de er indsamlet til.
 • Transparent
  Når vi indsamler persondata fra dig eller via andre kilder, sikrer vi, at du får den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi indsamler om dig.

Information om behandling af persondata

Hvem er dataansvarlig?

Det Faglige Hus Forsikring er dataansvarlig for de personoplysninger, som Det Faglige Hus Forsikring behandler om dig.

Hvilke typer af personoplysninger behandler Det Faglige Hus Forsikring?

Det Faglige Hus Forsikring indsamler og behandler bl.a. følgende personoplysninger om dig:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger
 • Personnummer
 • Police- og indtegningsoplysninger
 • Stilling og arbejdsområde
 • Familieforhold og civil status
 • Elektroniske spor på www.detfagligehusforsikring.dk
 • Betalingsoplysninger
 • Tidligere forsikringsselskaber og skadeforløb
 • Oplysninger ved forsikringsskader
 • Oplysninger fra de offentlige CPR-, DMR- og BBR-registre
 • Eventuel registrering i RKI

I forbindelse med behandling af din forsikring eller skade kan det være nødvendigt at indsamle oplysninger om følgende personer:

 • Forsikringstagere og forsikrede
 • Begunstigede
 • Pårørende
 • Skadelidte
 • Modparter
 • Værger
 • Panthavere
 • Rådgivere (bank/advokat/revisor)
 • Behandlere (læger, psykologer, fysioterapeuter mv.)

Hvis du selv frivilligt via sociale medier afgiver personoplysninger, kan vi på denne måde have oplysningerne i vores systemer.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante for de formål, der er defineret nedenfor. Formålet er afgørende for, hvilke personoplysninger om dig, der er relevante for Det Faglige Hus Forsikring.

Hvorfor behandler Det Faglige Hus Forsikring dine personoplysninger?

De indhentede personoplysninger registreres hos Det Faglige Hus Forsikring med henblik på bl.a.:

 • Tegning og administration af forsikringsaftalen
 • Behandling af skader
 • Pleje af kundeporteføljer og rådgivning
 • Fastlæggelse af brugeradfærd på www.detfagligehusforsikring.dk
 • Registrering i CRM
 • Korrekt præmieberegning
 • Opkrævning af præmie via Betalingsservice
 • Direkte markedsføring
 • Oprettelse og løbende fremsendelse af nyhedsbreve
 • Automatisk opdatering af adresseoplysninger via CPR-registret
 • Mulighed for at udbetale eventuel erstatning via NemKonto
 • Mulighed for dig til at tilgå Min side med MitID
 • Overholdelse af dokumentationspligten i persondataforordningen
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra kunder
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med kunder og tredjeparter
 • Tilfredshedsundersøgelser og statistik
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering
Hvordan indsamler Det Faglige Hus Forsikring personoplysninger?

Det Faglige Hus Forsikring indsamler personoplysninger flere steder:

Direkte hos dig

Det Faglige Hus Forsikring indsamler personoplysninger direkte hos dig, når du tegner en forsikring eller anmelder en skade. Dette kan enten være skriftligt pr. brev/e-mail eller via telefonen.

Via detfagligehusforsikring.dk
Det Faglige Hus Forsikring registrerer de personoplysninger, du selv afgiver på detfagligehusforsikring.dk. Dette vil f.eks. være tilfældet, når du anmoder om at blive ringet op, booker et møde med en assurandør eller anmelder en skade via Min side på detfagligehusforsikring.dk.

Fra andre med dit samtykke
Udover de personoplysninger, som du selv afgiver som kunde til Det Faglige Hus Forsikring, kan Det Faglige Hus Forsikring modtage og registrere personoplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til dette.

Det Faglige Hus Forsikring vil anmode om dit samtykke i alle de tilfælde, som lovgivningen foreskriver – det kan f.eks. være i forbindelse med indtegning, hvor der eventuelt skal indhentes oplysninger om skadeforløb, anciennitet, opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber med henblik på at vurdere, på hvilke vilkår Det Faglige Hus Forsikring vil tegne forsikringen, eller hvis du anmelder en personskade til Det Faglige Hus Forsikring, hvor der indhentes lægelige oplysninger hos andre, herunder journal fra egen læge, for at kunne vurdere skaden.

Via cookies 
Det Faglige Hus Forsikring indsamler oplysninger ved brug af cookies på www.detfagligehusforsikring.dk. En cookie er en lille tekstfil. Cookies gør det muligt, at informationer fra den computer, der besøger hjemmesiden, bliver gemt og opbevares til næste gang, hjemmesiden besøges af den samme computer. Som bruger kan du selv vælge, om din browser skal acceptere cookies eller ej. Du kan også slette de cookies, som ligger på din computer.

Fra registre                 
Det Faglige Hus Forsikring modtager automatisk oplysninger fra CPR-registret, hvis du flytter, eller fra DMR, når du køber en ny bil. Dertil kommer, at Det Faglige Hus Forsikring indsamler data om din bolig via det offentlige BBR-register.

Optagelse af telefonsamtaler
For løbende at kunne forbedre vores service, kan vi optage indgående telefonsamtaler mellem dig og os. Det Faglige Hus Forsikring anvender udelukkende optagelserne til interne uddannelsesmæssige formål. Vi opbevarer optagelserne sikkert og gemmer generelt disse optagelser i maksimalt 3 måneder, hvorefter de slettes.

Hvad er det juridiske grundlag for indsamlingen?

For at opfylde forsikringsaftalen
Hvis personoplysningerne er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale med os eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, er du forpligtet til at afgive disse personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i persondataforordningen. I modsat fald vil konsekvensen være, at Det Faglige Hus Forsikring ikke kan indgå en aftale om forsikring eller ikke kan udbetale erstatning til dig.

Samtykke
I de tilfælde, hvor personoplysningerne ikke er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, indhenter Det Faglige Hus Forsikring dit samtykke forud for behandlingen af dine personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i persondataforordningen.

Retlig forpligtelse eller legitim interesse
Det Faglige Hus Forsikring behandler i øvrigt personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning eller forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og f, i persondataforordningen.

Hvem videregives oplysningerne til?

Det Faglige Hus Forsikring behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger, da Det Faglige Hus Forsikring i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt.

Retligt forpligtet
Det Faglige Hus Forsikring kan være retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger til tredjepart, f.eks. til skattemyndighederne eller politiet.

Tredjeparter 
Det Faglige Hus Forsikring kan overlade personoplysninger om dig til vores samarbejdspartnere, som behandler data på vores vegne. Vi indgår en databehandleraftale for at beskytte dine personoplysninger. Det Faglige Hus Forsikring videregiver i øvrigt kun personoplysninger om dig til tredjeparter, hvis lovgivningen foreskriver dette. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis du har givet dit samtykke til videregivelsen, eller hvis videregivelsen er nødvendig for at opfylde forsikringsaftalen. Det Faglige Hus Forsikring vil i visse tilfælde modtage personoplysninger fra vores faste samarbejdspartner Det Faglige Hus med henblik på formidling af tilbud på forsikringer.

NemKonto
Hvis du skal have udbetalt beløb til din NemKonto, videregiver Det Faglige Hus Forsikring oplysning om dit personnummer til KMD A/S via Nets Danmark A/S, som optræder som betalingsformidler. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Det Faglige Hus Forsikring kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

Betalingsservice
Betaler du en eller flere forsikringer via Betalingsservice, videregiver Det Faglige Hus Forsikring det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S.

Misligholdelse
Misligholder du dine forpligtelser over for Det Faglige Hus Forsikring, kan Det Faglige Hus Forsikring indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS
Det Faglige Hus Forsikring benytter ingen eksterne leverandører til at opbevare personoplysninger uden for EU/EØS.

Hvad med automatiske afgørelser og profilering?

Dine personoplysninger kan behandles til brug for automatiske afgørelser, individuel beslutningstagning eller profilering.

Dette indebærer bl.a., at det vil kunne være en automatisk prissætning, der kan ligge til grund for den pris, du får, hvis du taster dine personoplysninger ind i et prissætningssystem på detfagligehusforsikring.dk.

Hvad er dine rettigheder?

Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende – dog med visse lovbestemte undtagelser.

 • Du har ret til indsigt i de oplysninger Det Faglige Hus Forsikring behandler om dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger, herunder ift. automatiserede individuelle afgørelser.
 • Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.
 • Du kan også kræve, at Det Faglige Hus Forsikring korrigerer eller sletter oplysningerne. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er kunde hos os, og først når der ikke længere kan rettes krav mod os som følge af tidligere skader og forsikringer.
 • Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Har du afgivet samtykke kan du altid kontakte Det Faglige Hus Forsikring for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Vi vil herefter ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.
Hvor længe opbevarer Det Faglige Hus Forsikring dine personoplysninger?

Det Faglige Hus Forsikring opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Det Faglige Hus Forsikring at opbevare personoplysningerne. Dette betyder, at nogle personoplysninger slettes hurtigere end andre.

Følgende er eksempler på, hvornår Det Faglige Hus Forsikring sletter dine personoplysninger:

 • Tilbud om forsikring, hvor tilbud ikke er accepteret af dig, slettes efter 12 måneder.
 • Tegnet forsikring, hvor der ikke har været anmeldt skade, slettes 5 år efter opsigelsesdatoen af hensyn til Bogføringsloven.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en personskade, slettes 30 år efter skaden er sket, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en skade, som ikke er en personskade, slettes 10 år efter anmeldelse af skaden, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen.
Datasikkerhed

Datatilsynet anbefaler, at de personoplysninger, du indtaster på detfagligehusforsikring.dk er beskyttet med en stærk kryptering.

Derfor benytter Det Faglige Hus Forsikring 128 bit SSL under transmission fra din computer til Det Faglige Hus Forsikring. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende kan læse dem. Hvis du sender personoplysninger på e-mail til Det Faglige Hus Forsikring, skal du dog være opmærksom på, at Det Faglige Hus Forsikring ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

Tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du henvende dig til Det Faglige Hus Forsikrings DPO, Sebastian Bruun Becker via mailadressen: dpo@detfagligehusforsikring.dk

Tilbagekalder du dit samtykke, påvirker det ikke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, kan det betyde ændringer i forsikringsforholdet og i yderste konsekvens, at vi ikke kan udbetale erstatning til dig, eller at forsikringsforholdet må ophøre.

Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med Det Faglige Hus Forsikrings behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København, tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk, datatilsynet.dk.