Dækning ved stormflod

Oversvømmelsesordningen dækker ved oversvømmelser fra vandløb og søer som følge af ekstremt høj vandstand, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20. år.

Det er Naturskaderådet, der afgør, om der har været tale om stormflod eller oversvømmelse i det område, du bor i. Ordningen for stormflod og oversvømmelse dækker skader, der er forårsaget af stormflod samt oversvømmelse som følge af ekstreme vandstande i vandløb og søer efter særlige regler fastsat af Naturskaderådet.

Det er brandforsikringsselskaber, der skal opgøre, sagsbehandle samt foranledige erstatningsudbetaling til skadelidte efter stormflod eller oversvømmelse fra søer og vandløb.

Se mere på Naturskaderådet.dk.

Er skaden sket, er det vigtigt, at du hurtigst muligt og inden 2 måneder fra skadedatoen får anmeldt skaden. Du kan anmelde din skade her.

Hvis du er brandforsikret i Det Faglige Hus Forsikring og har været udsat for en stormflodsskade, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 73 40 41 49. Så vil vi være dig behjælpelig med at anmelde skaden.


Ved varsling om stormflod eller oversvømmelse

Bor du i et risikoområde, kan du afværge skaderne således:

  • Flytte løsøre (herunder møbler) til dele af bygningen, hvor skaden på løsøret bliver mindst mulig.
  • Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv.
  • Tilkalde assistance fra f.eks. de lokale beredskab i det omfang, der er behov for det.